Privacybeleid

Privacyverklaring CZB Groep

De CZB Groep omvat een aantal professionele ondernemingen, welke actief zijn binnen de zand- en grindbranche. Aan het hoofd van de groep staat CZB Holding B.V., welke houdstermaatschappij is van de onderliggende werkmaatschappijen. Zij beheert het eigendom van de vennootschappen en ziet toe op het bestuur van deze ondernemingen. Het uiteindelijke eigendom van de CZB Groep ligt bij haar oorsprong, namelijk de Coöperatieve ZandschippersBond (CZB) u.a., hierin zijn haar leden vertegenwoordigd.

CZB Handel & Transport B.V. verzorgt op scheepsgrote de levering en/of het vervoer van zand- en grindmaterialen naar onze klanten. Diverse leverings- of transportopdrachten worden door onze scheepsindeling gepland en door onze binnenvaartschepen voor onze klanten uitgevoerd.

Versloot-Van Wingerden B.V. beschikt over een op- en overslagbedrijf (zand- en grindhandel) aan de Steekterweg te Alphen aan den Rijn. Hier vandaan levert zij aan haar klanten in de regio een uitgebreid assortiment van zand, grind, bims, lava, puin, grond, split en dergelijke. Het bedrijf ligt aan de Oude Rijn, waardoor binnenvaartschepen kunnen aanmeren en laden en/of lossen kan plaatsvinden. Ten behoeve van klanten kan ook materiaal worden opgeslagen.

CZB Wegtransport B.V. vervoert namens Versloot-Van Wingerden B.V. of voor derden per as zand- en grindproducten naar bestemmingen welke de opdrachtgevers wensen. De vrachtauto’s zijn flexibel inzetbaar en worden ingezet voor losse vrachten, projecten of specifieke vraagstelling vanuit klanten.

De activiteiten van genoemde werkmaatschappijen zijn complementair aan elkaar, zij vullen elkaar letterlijk en figuurlijk aan in hun producten en diensten. Door deze invulling van meerdere stappen in de bedrijfskolom kan de CZB Groep een goed pakket van producten en diensten bieden en daarbij grip houden op de kwaliteit hiervan. Bovendien biedt het onze klanten een zogenaamd “one-stop shopping” mogelijkheid.

De CZB Groep heeft haar kantoor op Zuidzijde 1 te Bodegraven.

Het in dit document geformuleerde privacyverklaring is van toepassing op alle entiteiten binnen de CZB Groep.

Over onze privacyverklaring

CZB Groep geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze leveranties en dienstverlening, zeg maar het uitvoeren van de overeenkomst met u. In de regel zullen dit n.a.w. gegevens en contactgegevens als telefoonnummers en e-mailadressen zijn en of aanvullende informatie ten behoeve van de financiële en administratieve afwikkeling van de overeenkomst cq. opdracht. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie, die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Gegevens zullen tussen onze entiteiten worden gedeeld, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze

leveranties, diensten en voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle entiteiten binnen de CZB Groep. Dit betekent verder dat gegevens tussen onze eigen vennootschappen gedeeld kunnen worden ten einde de gevraagde overeenkomsten te kunnen verzorgen. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15 mei 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken.

Uitvoering van de overeenkomst

Als u een overeenkomst (opdracht) bij ons plaatst is het onze taak om de leverantie en of transport voor u te verzorgen. Het kan daarvoor noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens bedrijfsnaam, naam, adresgegevens en contactgegevens, zoals telefoonnummer en/of e-mailadres, met onderaannemers en/of transporteurs delen. Deze onderaannemers of transporteurs gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat betreffende derde ook onderaannemers en of transporteurs inschakelt, stelt derde uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomsten en daarmee in lijn liggende communicatie. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor verzoeken tot communicatie en of voor informatieverstrekking naar aanleiding van vraagstellingen. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdrachten die u verstrekt of vraagstellingen door u gedaan. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders mogelijk om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en CZB Groep of een eed of wettelijke verplichting.

Websites en cookies

Wij maken op onze websites www.czb.nl en www.verslootvanwingerden.nl gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze websites te faciliteren, het inloggen op de websites te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies via uw browser uitschakelen. Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer, deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw naam, adres , e-mailadres en dergelijke en derhalve anoniem. Wij gebruiken deze
informatie om onze eigen websites te verbeteren naar het gedrag van de bezoeker. Wij gebruiken cookies dus voor website analyse en het ingelogd laten blijven van gebruikers. Wij maken gebruik van Google Analytics, waarbij geldt dat gegevens anoniem verwerkt worden, gegevens delen met Google is uitgeschakeld en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies. Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, mits aan de wettelijke voorwaarden hiervoor is voldaan.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt en of relatie van ons bent. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij bescheiden met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aan wijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon privacyzaken.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ons. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens in het geheel niet op een zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de meest recente versie.

Contactgegevens
CZB Groep
Bestaande uit: Coöperatieve Zandschippersbond u.a.

CZB Holding B.V.
CZB Handel & Transport B.V.
Versloot-Van Wingerden B.V.
CZB Wegtransport B.V.

Zuidzijde 1
2411 RP Bodegraven
010-4138013
Contactpersoon privacyzaken
info@czb.nl